POZOR ARCHIVNÍ WEB
PROVOZ UKONČEN 4.10.2020

+420 481 312 948 obec@prepere.cz

Informace dle zákona 106/1999 Sb.


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úplný oficiální název
Obec Přepeře

2. Důvod a způsob založení:
Obec Přepeře vznikla na základě zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

3. Organizační struktura:
- Struktura OÚ
- Zastupitelstvo obce
- Výbory a komise

4. Kontaktní spojeni:
Adresa:
Obec Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
Telefonní čísla:
+420 481 321 110, +420 481 312 948
Datová schránka: ne8a7ss
Oficiální webové stránky: www.prepere.cz
Elektronická adresa: obec@prepere.cz
Úřední hodiny:
pondělí: 8.00-12.00 hod. - 13.00-17.00 hod.
středa: 8.00-12.00 hod. - 13.00-17.00 hod.

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: Komerční banka Turnov; číslo účtu: 4225581/0100

6. IČO:
Identifikační číslo organizace (IČO) – 00276014

7. DIČ:
Daňové identifikační číslo (DIČ) - CZ00276014

8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů včetně evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
ke stažení zde

Územní plán obce - dokumenty zde
Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

I. OBECNÁ ČÁST
 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Obec Přepeře poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti.

 3. Zveřejněné informace o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 výše uvedeného zákona jsou vyvěšeny na místě veřejně přístupném v sídle povinného subjektu a jeho úřadovnách.

 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací.

 5. V případě podání žádosti o poskytnutí informace písemně musí být z žádosti zřejmé:

  • kterému povinnému subjektu je určena,

  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona,

  • fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,

  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, osobu oprávněnou nebo osobu zmocněnou za právnickou osobu jednat,

  • co je požadováno.

II. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
 1. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 2. Písemná žádost se podává na adresu: Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře

 3. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně povinného subjektu (viz výše uvedená adresa).

 4. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti povinnému subjektu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, povinný subjekt sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

 5. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše o 10 dní, závažné důvody jsou taxativně uvedeny ve výše uvedeném zákonu. Žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 6. Povinný subjekt žádost posoudí a:
  a) brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží, a tuto zdůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
  d) Je-li žádost bezvadná, poskytne informaci ve lhůtě podle části II. odst. 5.

 7. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v části I. bodu 5., případně, je-li podávána elektronicky, není podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu výše uvedeného zákona.

 8. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.

 9. Povinnost poskytnout informaci se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 10. Povinný subjekt neposkytne informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajenou informaci, informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby.

 11. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 12. V případě, že povinný subjekt bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, je povinen její výši písemně oznámit žadateli a to před poskytnutím informace.

 13. Poskytnutí informace, podmíněné postupem podle části II. bodu 13, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. V případě podání stížnosti proti výši úhrady lhůta podle části II. bodu 14 neběží.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
na Obecním úřadě v Přepeřích

11. Opravné prostředky:

ODVOLÁNÍ
 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.

 2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese: Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře

 3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.

 4. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.

 5. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 6. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

 7. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.

STÍŽNOST
 1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.

 2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:

  • žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

  • kterému v zákonné nebo prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,

  • kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace,

  • žadatel nesouhlasí s výší úhrady,

 3. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.,

 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 5. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.

 6. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena.

12. Formuláře:
formuláře zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ
- informace na internetu zde

14. Předpisy:
Nejdůležitější používané předpisy
naleznete zde
Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování:
není stanoven

16. Licenční smlouvy:

17. Výroční zpráva podle
zák. č. 106/1999 Sb.
výroční zprávy zdeOrganizace, spolky
Infokanál obce
Náhodný obrázek
Setkání s důchodci 2010 - 19
Setkání s důchodci 2010
zobrazení: 946
známka: 0
Certifikát
Obec Přepeře - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa: Ing. Petr Hanzl